تصویر جرم آشکار در خیابان‌های تهران

جوانه های ایرانی : این روزها سر هر چهارراه، بدون استثنا کودکانی را می‌توان مشاهده کرد که به شیوه‌های یکسان و ابزار مشترک، تکدی‌گری می‌کنند، و البته نکته قابل توجه درباره آن‌ها شیوه یکسان در تکدی گری است که از ساماندهی شدن و باند بودن آن‌ها حکایت دارد.

منبع : جوانه های ایرانی | جرم آشکار در خیابان‌های تهران
برچسب ها :